Over de Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz)

De Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz) is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft wetenschappelijk verantwoord onderzoek te bevorderen naar aspecten van medezeggenschap op het werk. Een en ander wordt breed geïnterpreteerd, zodat ook arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en bestuurlijke onderwerpen (‘corporate governance’), evenals daarmee verbonden juridische en economische kwesties, gerekend worden tot het domein van SOMz.

De Stichting is in het leven geroepen bij de opheffing van het Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden (GBIO) in 2013. De subsidieregeling voor scholing en vorming van ondernemingsraden, die werd uitgevoerd door het GBIO, kwam daarmee te vervallen. Vanaf dat moment zijn sommige taken van het GBIO rechtstreeks ondergebracht bij de Sociaal-Economische Raad (SER), in het bijzonder bij de nieuwe Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM). SOMz zou zich voortaan richten op de bevordering van onderzoek op de genoemde terreinen.

Uit die achtergrond vloeit voort, dat onderzoek voorop staat waarbij zowel het beleid als de praktijk, met inbegrip van trainers en adviseurs van ondernemingsraden, baat kunnen hebben. Daarmee wordt echter niet bedoeld dat fundamenteel onderzoek buiten de agenda van SOMz zou liggen, integendeel.

Om deze doelen te bevorderen, belegt SOMz enkele malen per jaar workshops waarop onderzoekers met elkaar en met mensen uit de medezeggenschapspraktijk in discussie kunnen gaan. Dit zijn, met gemiddeld zo’n vijftien deelnemers, vooral kleinere bijeenkomsten. Jaarlijks wordt ook een grotere conferentie georganiseerd rond een specifiek medezeggenschapsthema.

Ook buiten deze bijeenkomsten kan SOMz onderzoekers behulpzaam zijn. Zo onderhoudt SOMz contacten met potentiële opdrachtgevers van onderzoek en met betrokkenen in het veld over wenselijke en realiseerbare onderzoeksprojecten.

SOMz kan eveneens behulpzaam zijn bij het samenstellen van klankbordpanels, bij het benaderen van individuele onderzoekers op verzoek van, bijvoorbeeld, ondernemingsraden of politieke partijen, of bij het matchen van subsidiegevers en kandidaatonderzoekers.

SOMz verricht zelf geen onderzoek, en beschikt ook niet over middelen om onderzoek mede te financieren.

Organisatie

SOMz kent twee organen: het Bestuur en de Raad van Advies. Het bestuur bestaat uit personen die bekend zijn met onderzoek op het (breed geïnterpreteerde) veld van de medezeggenschap, arbeidsverhoudingen en ‘corporate governance’.

De Raad van Advies bestaat uit personen die, onder een onafhankelijke voorzitter, het bestuur met raad en daad terzijde staan. De RvA bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en uit leden die de belangrijkste belanghebbende partijen op het terrein van onderzoek naar medezeggenschap vertegenwoordigen. De leden van deze organen worden niet bezoldigd.

Het bestuur

van SOMz is momenteel als volgt samengesteld:

 • Voorzitter: prof. dr. Hans Schenk, emeritus van de Universiteit Utrecht en voormalig kroonlid van de SER;
 • Penningmeester: drs. Danella Zuidema, trainer van ondernemingsraden;
 • Secretaris: drs. Simone van Houten-Pilkes MMO, adviseur bij Basis en Beleid.

De Raad van Advies

is momenteel als volgt samengesteld:

 • Voorzitter: prof. dr. Jan Kees Looise, emeritus van de Universiteit van Twente
 • Annette van den Berg, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht
 • Harry van den Tillaart, onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en lid van de Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap, NVMz
 • Marianne van der Pol, vanuit werknemerskring (vakbonden)
 • Geert de Bruin, beleidsmedewerker bij de Algemene Werkgeversvereniging AWVN, vanuit werkgeverskring.

Netwerk

SOMz treedt geregeld samen op met andere organisaties op het terrein van de medezeggenschap. De meeste van deze organisaties zijn net als SOMz gesprekpartners van de CBM van de SER, zoals de Stichting MNO en de NVMz, diverse organisaties van medezeggenschapsprofessionals, zoals de BVMZ , BVMP, het Register voor MZ-Opleiders, de VASMO, benevens adviesbureaus die actief zijn op het terrein van medezeggenschap, zoals  Basis en Beleid, Wissema Groep, SBI Formaat. Deels via de CBM, maar ook via directe lijnen, onderhoudt SOMz goede contacten met de vakorganisaties FNV en CNV, AWVN en VNO-NCW, het NCD, en het ministerie van SZW.

Financiën

SOMz is een vrijwilligersorganisatie die zelf geen inkomsten heeft. Om activiteiten te kunnen bekostigen wordt een beroep gedaan op:

 • Donateurs, dit kunnen zowel instellingen als individuen zijn;
 • Incidentele bijdragen van belanghebbende organisaties waardoor deze, bijvoorbeeld, gratis of met reductie toegang verkrijgen tot het jaarlijks te organiseren congres;
 • Generieke sponsoring door instellingen en bedrijven, hetgeen onder meer tot uiting kan komen via vermelding van hun logo op de website van de SOMz, inclusief link naar de eigen website;
 • Specifieke sponsoring door instellingen en bedrijven, bijvoorbeeld ten behoeve van bepaalde workshops of congressen;
 • Bijdragen van de deelnemers aan bijeenkomsten als het congres.