Tweejaarlijkse inventarisatie

De tweejaarlijkse inventarisatie door de SOMz van afgerond en lopend onderzoek op het werkgebied gaat binnenkort weer uit. Momenteel wordt gewerkt aan een internetversie via SurveyMonkey. Mocht u onderzoek op het gebied van de medezeggenschap, directe participatie of good governance binnen arbeidsorganisatie gedaan hebben, nu verrichten of binnenkort beginnen, maar geen uitnodiging voor de inventarisatie ontvangen voor eind 2016, stuur dan a.u.b. een mail naar jan.heijink@somz.nl. U krijgt dan alsnog de vragen toegestuurd. SOMz breidt zijn netwerk van betrokken onderzoekers gaandeweg verder uit.

Scholing van ondernemingsraden (Van den Tillaart en Warmerdam)

Socioloog en onderzoeker Harry van den Tillaart heeft op 5 oktober tijdens het jaarcongres van de SER/CBM het grootscheepse onderzoek “Ontwikkeling in de scholing van ondernemingsraden, terugblik op de afgelopen jaren en verwachtingen voor de toekomst” gepresenteerd. Het is een zeer gedegen onderzoek en representatief, ook voor ondernemingsraden in de kleinere ondernemingen. Doestelling van het onderzoek was het effect te meten van het opheffen van het GBIO in 2013 en het afschaffen van de bijdrage aan de scholingskosten. Dat effect blijkt niet groot te zijn. Wel zet de trend door dat ondernemingsraden minder meerdaagse cursussen volgen. De onderbenutting van de wettelijk voorgeschreven minimum aantal scholingsdagen neemt daardoor verder toe. Waar steeds meer gevraagd wordt van de kennis en ervaring van OR-leden, is dat een zorgelijke ontwikkeling. Een uitgebreid review van het onderzoek is in voorbereiding. In een komend nummer nr.4 (2016) van het tijdschrift ‘Zeggenschap’ bespreekt Niko Manshanden de inhoudelijke implicaties.

SBIformaat Monitor OR 2015 – 2016 (Van Houten, Snel en Groenland, SBI, 2016)

Deze monitor is de opvolger van “OR insight 2012-2013” (2012) van Simone van Houten en John Snel. Hoewel de subtitel: “ het grootste onderzoek naar de stand van de medezeggenschap in Nederland” anders doet vermoeden, is het niet het grootste onderzoek en is het ook niet gebaseerd op een representatieve steekproef. Andere partijen dan alleen de OR komen ook niet aan het woord. Toch blijken de resultaten redelijk overeen te stemmen op gebied van de scholing van OR-en met de bevindingen van Van den Tillaart en Warmerdam. Dit doet vermoeden dat ook resultaten op andere gebieden dan de scholing wel eens een redelijk beeld van de actuele stand van zaken rond de OR zouden kunnen weerspiegelen. We citeren daarom de volgende bevinding.

76% [van de OR-en] vindt dat zij via het instemmingsrecht voldoende invloed hebben gehad op de besluitvorming. Voor het adviesrecht logt dat percentage op 72% en voor het initiatiefrecht op 52%.” En even verder: “Een grote meerderheid van de respondenten (62%) vindt dat de WOR niet moet worden aangepast, vooral omdat de WOR volgens hen voldoende instrumenten biedt en nog steeds aansluit op de praktijk van nu.” Dit doet overigens wel de vraag rijzen wat de overige 38% dan vindt. Deels vinden die dat de WOR moet worden aangepast met nieuwe onderwerpen en een ander deel met andere vormen van medezeggenschap.

Succesfactoren voor samenwerking (Luuk Verburgh) in OR-Informatie nr. 11, november 2016

Afgerond onderzoek van een heel ander kaliber wordt geleverd door Luuk Verburgh van het adviesbureau Ruysdael. Verburgh timmert al jaren aan de weg met de ‘medezeggenschapsdialoog’ en onderbouwt dat met eigen kleinschalig onderzoek. Ditmaal hebben 19 OR-en meegewerkt aan onderzoek gebaseerd op een model van ‘succesmarkers’. De conclusie is, dat de OR zijn rol in de medezeggenschapsdialoog met de bestuurder nog beter kan spelen als de OR-leden individueel en collectief meer inzicht en gevoel krijgen voor succesfactoren. Denk hierbij aan zaken als kennis delen, co-creëren en authentiek gedrag vertonen.